Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. De reden, waarom de arbeiders den strijd aanbinden, moet zeer ernstig zijn, vooral als de staking eenige uitbreiding zou krijgen. De gevolgen toch grijpen zoo ver om zich heen en doen zich zoo diep gevoelen, dat niet om elke onrechtvaardige handeling van den patroon, en niet om elke door de arbeiders verlangde verbetering, zooveel gewichtige belangen op het spel mogen gezet. De reden, waarom eene werkstaking, ofschoon rechtvaardig toch ongeoorloofd is, ligt in de kwade gevolgen, die er zeker uit voortkomen. Zoolang die reden blijft bestaan, blijft de staking ongeoorloofd. Die reden wordt echter opgeheven, wanneer de staking zelve ook goede gevolgen voortbrengt, maar dan zulke gewichtige, dat zij tegen de kwade gevolgen opwegen.

b. De werkstaking is het uiterste middel en mag niet aangewend worden, voordat alle andere middelen waaruit niet zulke rampzalige gevolgen voortkomen, zijn beproefd en vruchteloos gebleken. De reden ligt voor de hand.

c. Om dezelfde reden moet als voorwaarde gesteld worden, dat de werkstaking zoo goed als zekere kans van slagen heeft. Het gaat niet aan om, ter wille van eene onzekere uitkomst, over zichzelf en zijn huisgezin, over de patroons en over een groot deel der maatschappij zulke rampen te doen neerkomen, als met zekerheid uit de staking volgen.

d. Zijn genoemde voorwaarden vervuld, dan is het rechtvaardig en geoorloofd een werkstaking te beginnen en door te zetten. Het is een goede en rechtvaardige zaak, waarvoor de arbeiders strijden. Het moge treurig zijn, dat het zoo ver kwam ; maar gelijk een oorlog, ofschoon

Sluiten