Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieke sociologen zich gevormd heeft. Het beginsel van staatsbemoeiing vindt in het algemeen genomen geen ernstige bestrijding meer.

Veeleer is tegenwoordig te vreezen, dat men te veel van den staat verwacht. Nauwelijks ontdekt men een misstand, of men geeft aanstonds een wenk aan het openbaar gezag. Alsof de staat alles' kan en alles mag!

Wij hebben ons aan vaste beginselen te houden. Daarom vooronderstellen wij de natuurrechtelijke theorie over den staat en het staatsgezag, die wij in Hoofdst. IV' hebben uiteengezet. Daar vonden wij de algemeene beginselen, welke wij thans voor de staatsbemoeiing op economisch gebied moeten toepassen.

Het is ons niet te doen om een schema van positieve wetgeving. De aard van dit werk brengt meé, dat wij hoofdzakelijk het natuurrecht in het oog houden.

Voor verdere studie bevelen wij de vroeger aangehaalde werken aan van Catbrein, Meyer, Antoine, Pesch, Biederlack en Pottier. De laatste vooral volgt de encycliek Rerum Novarwn als op den voet. Zeer belangrijk is ook Vermeersch: Manuel social, La Léyislation et /es oernres en Belgique. (Uystpruyst, Leuven). Wel is waar handelt dit werk gelijk de titel zegt over de publieke en private sociale actie in België; maar behalve dat dit op zichzelf een zeer belangwekkend voorwerp van studie is, vlecht de schrijver overal theoretische beschouwingen tusschen, die voor alle landen passen.

Sluiten