Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenparig zal uitgaan. Bovendien sommige belangen, als Zondagsrust, vrouwen- en kinderarbeid, hangen niet af van den landaard, maar eischen overal voorziening.

Het denkbeeld eener internationale conferentie over sociale wetgeving werd het eerst opgeworpen door Zwitserland. Een voorstel in dien zin door den heer Decurtins bij den Bondsraad ingediend, werd met algemeene stemmen aangenomen. Doch het werd in het jaar 1890 door den Duitschen Keizer ten uitvoer gebracht. Op zijne uitnoodiging kwam eene internationale conferentie bijeen te Berlijn, die echter weinig practische uitkomsten heeft opgeleverd. Intusschen is ook zonder internationale overeenkomsten het beginsel van staatsbemoeiing door sociale wetgeving, in alle landen voor de practijk aangenomen.

§ 2. Sociale Wetgeving.

18é. Verstaat men het woord „sociaal" in zijn etymologische beteekenis, dan moet men alle wetten sociale wetten noemen; omdat alle het maatschappelijk welzijn ten doel hebben. Zelfs al raken zij onmiddellijk eene bepaalde klasse van burgers, het geschiedt toch met het oog op het algemeen welzijn. Maar door de omstandigheden heeft dat woord een engeren zin aangenomen. Het bestaan der sociale quaestie maakt, dat men in de wetgeving een middel zoekt om tot betere maatschappelijke toestanden te geraken.

Sluiten