Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ouder sociale wetgeving worden dan al die wettelijke maatregelen samengevat, welke ten doel hebben de harmonie tusschen de maatschappelijke standen te bewaren of te herstellen. Zoo kan de sociale wetgeving zich uitstrekken over liet geheele gebied, waar de sociale quaestie zich doet gelden, en onmiddellijk niet alleen de industrie, maar ook den boerenstand en de middelklassen in haar kring nemen. Maar gelijk de arbeidersquaestie dikwijls niet de geheele sociale quaestie vereenzelvigd wordt (zie n". 48), zoo denkt men zich onder sociale wetten vooral die, welke de verhoudingen tusschen de standen, die aan de economische voortbrenging deelnemen, regelen (verg. n°. 73). Deze wetgeving bevat niet alleen wetten in den strengsten zin van het woord, nl. dezulke, die sommige handelingen verbieden en andere voorschrijven; maar daartoe rekent men ook het van staatswege in het leven roepen van sommige instellingen, als arbeidsinspectie, scheidsgerechten. enquêtes enz., en behoort ook het aanmoedigen en steunen van het particulier initiatief, b.v. door subsidies voor nuttige volksinstellingen. Dit laatste is een zeer gewichtig punt in eene wetgeving, die zoozeer in het private leven ingrijpt. De overheid moet niet beginnen met den goeden wil der particulieren te wantrouwen of hunne krachten te betwijfelen, maar integendeel zooveel mogelijk van die sociale krachten partij trekken.

I reden wij in eenige bijzonderheden, van groot maatschappelijk belang op liet gebied van den arbeid, op welke in de tegenwoordige omstandigheden de burgerlijke

Sluiten