Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overheid hare aandacht dient te vestigen. Wij brengen die tot vier punten terug: liet arbeidscontract, de persoon en het huisgezin van den arbeider, de verzekering, en de verheffing van den arbeidersstand.

185. 1°. Het arbeidscontract.

Uit is de rechtshandeling, waardoor de verhouding van patroon en arbeiders geschapen wordt. Zijn gewicht blijkt reeds hieruit, dat het bestaan van millioenen menschen daarvan afhankelijk is. Het is niet voldoende, dat de burgerlijke overheid trouw met den sterken arm gereed staat, om de uitvoering van het contract hoe ook gesloten, af te dwingen. Zij moet ook letten op de wijze waarop het gesloten wordt, op het onmiddellijke voorwerp, op de richtige uitvoering en op de omstandigheden der opzegging.

a. Bij het sluiten der overeenkomst is het niet alleen zaak, dat geen van beide partijen aan bedrog of list van de andere blootstaat; maar beide moeten ook ten volle vrij (verg. n". 152), en zich van deze vrijheid ook bewust zijn. Vooral geldt dit voor den arbeider, die reeds te lang zucht onder eene economische overmacht. Welnu zoolang hij geïsoleerd, individueel met den patroon onderhandelt, staat hij tegenover dezen in mindere positie, en geeft hij dikwijls niet met de noodige vrijheid zijne toestemming, om te arbeiden voor het door den patroon aangeboden loon en onder door dezen bepaalde voorwaarden. Daarvoor is de arbeidersvereeniging noodzakelijk, die beter als gelijke van den patroon kan optreden. Hieraan is echter een dubbel

Sluiten