Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevaar verbonden. Van den eenen kant als eene vereeniging oppermachtig wordt, kan zij doodend zijn voor de vrijheid van den patroon. Van den anderen kant dreigt nog meer den arbeider het gevaar, dat hij overgeleverd wordt aan de tirannieke willekeur van een bestuur, dat niet streeft naar betere arbeidstoestanden, maar naar omverwerping der maatschappelijke orde. Bloeit echter een ordelijk vereenigingswezen, vooral eene degelijke vakorganisatie, dan is het mogelijk te komen tot een collectief, in plaats van individueel contract, waarbij de organisatie zelve als contracteerende partij optreedt. In deze richting is voor het staatsgezag werk te vinden. Het is verplicht de vrijheid van den economisch zwakkere tegen den druk des sterkeren te beschermen : daarvoor moet het ordelijke vereenigingen steunen en, naargelang de omstandigheden eischen of gedoogen, het collectief contract erkennen.

b. Het onmiddellijk voorwerp van het arbeidscontract, waarop het hier aankomt, is het loon. Het behoeft niet aangetoond te worden, van welk hoog maatschappelijk belang het loon en de vrije beschikking daarover is voor eene geheele klasse van menschen, die geen ander middel van bestaan hebben. Nu kan het soms wel op den weg liggen van het openbaar gezag, om ter voorkoming van bedrog en afzetterij een prijs vast te stellen voor sommige zaken of een loon voor sommige diensten. Zoo zijn op verschillende plaatsen de huurkoetsiers aan een dooide plaatselijke overheid gesteld tarief gebonden. Doch een minimum-loon voorschrijven vooralle werkzaamheden, vereischte niet alleen een Salomons-wijsheid, maar zou

Sluiten