Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed alle werkstakingen te verbieden. Want in bepaalde gevallen en onder zekere voorwaarden maken de stakers, door het werk neer te werpen, eenvoudig gebruik van eene vrijheid hun door het natuurrecht geschonken, en deze moet de staat eerbiedigen. Nochtans wanneer de werkstakingen een gevaar worden voor de maatschappij; Avanneer zij een middel worden van omwenteling en vernietiging der maatschappelijke orde; wanneer zij derhalve ophouden de uitoefening van een recht te zijn, maar juist het recht en de openbare veiligheid bedreigen ; dan rust op den staat de plicht om de rechten en het algemeen welzijn der maatschappij te beschermen

186. 2". De persoon en het huisgezin van den arbeider.

In het vorig nu. bespraken wij wat onmiddellijk, hier wat middellijk met het arbeidscontract samenhangt. Uit het gezegde in Hoofdst. X, § 8 valt gemakkelijk te vermoeden, dat hier eene bijzondere aandacht van het openbaar gezag gevraagd wordt. In theorie heeft men den menschelijken arbeid verheerlijkt als den eenigen voortbrenger van alle waarde; men heeft hem gering geschat in de practijk. Men had slechts oog voor het onmiddellijk voorwerp van het arbeidscontract, vooral voor datgene, wat de zwakkere partij moest leveren; maaiden mensch als zoodanig zag men over het hoofd. Men onderscheidde hem niet van de machine, waaraan hij stond; hij was zelf eene levende machine geworden. Daarbij vernietigde men zijn huisgezin door ook zijn vrouw en

') Ene. R. X. § 29 „Longinquior. *

Sluiten