Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen aan de industrie te binden. Zoo ergens, dan is hier een gewichtig maatschappelijk belang te behartigen. Niet alleen toch moet de arbeid in eere worden hersteld, maar de arbeider zelf en zijn huisgezin; terwijl op het particulier initiatief, hetzij om zijn onwil hetzij om zijne onmacht, nog zoo weinig te rekenen valt.

<i. Eerst en vooral stellen godsdienst en zedelijkheid hunne eischen. Merkwaardig, dat ook in landen, waar een tamelijk ver reikende sociale wetgeving is doorgevoerd, de godsdienstige en zedelijke belangen des arbeiders zoo weinig de aandacht der overheid schijnen te trekken, als verdienden niet deze vóór alles behartiging. Den arbeider moet zooveel mogelijk de Zondagsrust verzekerd zijn, maar op eene wijze, dat hij dien dag door het vervullen van zijn godsdienstplichten kan heiligen. Het eerste, waarop hij recht heeft, is dat hij aan God kan geven, wat Gode toekomt. De staat heeft hier een recht te verdedigen. Even kostbaar is voor hem zijne zedelijkheid, die vooral in fabrieken, waar beide geslachten werkzaam zijn, door de noodige maatregelen moet beveiligd worden. En moet men vloeken en zedelooze taal eenvoudig toelaten? r)

b. De lichamelijke belangen van den arbeider komen a\ el is waar op de tweede plaats, maar hunne behartiging is toch ook van het hoogste gewicht voor de geheele maatschappij. „De gerechtigheid en de naastenliefde komen in opstand tegen het vorderen van een arbeid, zóó zwaar, dat daardoor het lichaam wordt ten gronde

'j Ene. It. N. § 30 „Similique*

Sluiten