Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij erkennen echter uitdrukkelijk, dat'een algemeen verbod om vrouwen in de fabriek toe te laten, bij den tegenwoordigen toestand der industrie veel te veel zou ingrijpen en tot onmogelijke verhoudingen aanleiding geven. Maar het is een ideaal, waarnaar men streven moet. Intusschen kan men maatregelen nemen, om de nadeelen van den toestand eenigermate te vergoeden, door de moeder ten minste voor een gedeelte aan haar kinderen en huisgezin te laten. Zoo ook wanneer eene industrie de hulp van meisjes niet kan missen, laat het dan niet zoo gebeuren, dat de toekomstige eehtgenoote en moeder er aan wordt opgeofferd; maar dat de meisjes gelegenheid vinden iets te leeren, wat haar voor hare latere bestemming niet geheel nutteloos zij.

Een ander belangrijk punt voor het welzijn van het huisgezin is het hoog houden, in sommige opzichten kan men spreken van het herstellen van het ouderlijk gezag. Door den arbeid van vader, moeder en kinderen in de fabriek, dikwijls in verschillende fabrieken, is de natuurlijke band tusschen ouders en kinderen verbroken. Hier zullen maatregelen tegen overmatigen arbeid ïeeds heilzaam werken. Maar daar is nog eeu ander maatschappelijk kwaad te voorkomen of te genezen . de al te groote onafhankelijkheid der kinderen. Zij behooien niet onafhankelijk te zijn in het aangaan van verbintenissen en in het beschikken over hun loon. Kinderen staan onder het gezag der ouders. Het is een beklagenswaardig euvel, dat kinderen — thans heeten zij „jeugdige personen" — bij de ouders inwonen als kostgangers; dat zij in het ouderlijk huis kost en

Sluiten