Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»

begunstigen en maatregelen in dien geest verordenen, dat zoovelen mogelijk er naar trachten zich een bescheiden kapitaal te verwerven" 1).

Wat de H. Vader voorstelt is natuurlijk niet voor iederen arbeider bereikbaar. \ oor zeer velen zal het wel altijd eene onmogelijkheid blijven, zich in dien zin een onafhankelijk bestaan te veroveren door middel van spa 1 en. Maar het is van het hoogste belang, dat althans aan de meer bevoorrechten van dien stand het uitzicht op een vast eigendom geopend wordt. Daartoe kan de staat op indirecte wijze door aanmoediging en steun meewerken.

In verband hiermee staat de woningquaestie. Dat de toestand der arbeiderswoningen een onberekenbaren invloed uitoefent op de zedelijkheid en de gezondheid en op het welzijn van het huisgezin; dat er in de arbeideiskwartieren vaak schromelijke toestanden heerschen; dat hier de staat een voorwerp vindt voor zijne waakzaamheid, behoeft niet betoogd te worden. Maar hier hebben wij vooral het oog op veler bemoeiingen om den arbeider in het bezit van een eigen woning te stellen. Een van de groote vragen is, of dat bezit privaat moet zijn voor iederen arbeider afzonderlijk, of dat men de voorkeur moet geven aan collectief bezit van een blok woningen voor een groep arbeiders. Daarbij stelt men verschillende wegen voor om met behulp van den staat tot het gewenschte doel te komen.

Wij gaan op de uitwerking dier plannen niet in;

') Ene. R. N. § 33 „Mercedem."

Sluiten