Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het particulier initiatief. Dit laatste heeft een zeer gewichtige rol te vervullen, en komt tot zijn bewustzjjn en zijn kracht in het vereenigingsleven. Overeenkomstig den opzet van dit werk bespreken wij niet de practische regeling van vereenigingen; maar zetten wij de beginselen uiteen, waarop zij moeten steunen. Uit sommige theoretische besprekingen en zelfs uit sommige statuten blijkt, dat niet allen, die zich met volksvereenigingen bemoeien, een zuiver begrip hebben van haren aard. Dat dient toch wel alle practische bemoeiing vooiaf te gaan. Wie dan geroepen is eene vereenigins? °P *e richten of te besturen, raadplege de ervaring van anderen, maar sla zelf de hand aan het werk: eigen ervaring zal hem daarbij eene uitmuntende leermeesteres blijken. Ten zeerste bevelen wij ter lezing aan het klassieke Herderlijk Schrijven van Mgr. Doutreloux Sur la question ouvrière (Luik, Dessain, rue Trappé 7). Voor voordrachten in volksvereenigingen vindt men degelijke stof in l'rii•svdes-Korrespondenz, te bestellen bij de „Centralstelle des Volksvereins in Minister-Gladbach (Rhld)," een zeer goedkoop tijdschrift.

Blijft een derde vraag over: langs welken weg moeten wij voortschrijden om tot het ideaal van den christe1 ij keu staat te naderen ? Hierop geven het antwoord eenige voorname sociale programs ten gevolge van en in overeenstemming met het groote program van Leo XIII opgesteld.

Wij verwijzen hier nog eens naar Vermeersch, Manuel Social, bij het vorige Hoofdst. reeds genoemd.

Sluiten