Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om zich zonder te groot bezwaar van kapitaal te voorzien. Door de coöperatie maken zij de hulp van een tusschenpersoon overbodig en strijken de voordeelen anders door hem te genieten zelf op. In zichzelf een uitmuntend middel ter verbetering en instandhouding der economische positie, kan toch de coöperatie, zoo zij niet door den geest des christendoms bezield wordt, aanleiding zijn tot heftigen klassenstrijd.

In het algemeen moet men zeggen, dat zuiver economische vereenigingen, zooals wij daar noemden, op zichzelve met geen enkel beginsel van natuurrecht of christelijke zedenleer in strijd zijn; ja zelfs, dat economische samenwerking, gemeenschappelijke bevordering der stoffelijke belangen in onzen tijd broodnoodig is. Maar zij alleen zijn niet bij machte de sociale quaestie op te lossen ; integendeel, zoolang de invloed der liberale beginselen niet door de christelijke geheel vernietigd is, zijn zij niet zonder gevaar voor de maatschappij.

199. Moeten de sociale vereenigingen zijn de krachtige

medewerking van het particulier initiatief aan de oplossing der sociale quaestie, wat is dan het doel, waarop zij rechtstreeks moeten aansturen? „Datdoel, zegt de encycliek Berum Novarum, is de verheffing en de bevordering van den hchamelijken en geestelijken toestand der arbeiders. De godsdienst moet der vereeniging tot grondslag van haar regelen strekken. De godsdienstige gezindheid harer leden moet het voornaamste doel zijn, en daarom moet haar sjeheele inrichting van het christelijk geloof zijn doortrokken.» Op deze woorden levert Mgr. Doutreloux in zijn Herderlijk

Sluiten