Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

economische beweringen, maar vooral tegen de godsdienstige en zedelijke dwalingen van het socialisme. De strijd loopt over de hoogste en heiligste belangen. Het katholieke verenigingsleven is niet slechts eene maatschappelijke, maar ook eene godsdienstige beweging.

Daaiom moeten de sociale vereenigingen op den godsdienst steunen, van den godsdienst doortrokken zijn en het godsdienstig leven der leden meer en meer opwekken. Daarom moeten wij, katholieken, zooveel mogelijk zuiver katholieke vereenigingen stichten, die geheel aan het gezag der Bisschoppen zijn onderworpen. Voor haar geldt, wat de Paus voor de geheele katholieke sociale actie voorschrijft (n°. 145), en waarop Pius X in zijn motu-proprio uitdrukkelijk aandringt: ,De christelijke democratie heeft bij het uitvoeren van haar program den zeer strengen plicht, onderdanig te zijn aan de kerkelijke overheid; zij moet bewijzen van gehoorzaamheid en volkomen onderwerping geven aan de Bisschoppen en hunne vertegenwoordigers. Er is geen verdienstelijke ijver, geen oprechte godsdienstzin, zelfs bij het doen van pogingen, hoe goed en schoon op zichzelf ook, als zij niet goedgekeurd zijn door den eigen Herder."

§ 3. ( h r i s t e n-d e m o c r a t i s c h e Programs.

202. Den stoot, die noodig was om de sociale actie onder de katholieken algemeen te maken, gaf de encycliek Rerum Novarum van 15 Mei 1891. Niet

Sluiten