Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frx 1894 vergaderden in Duitschland een groep katholieke sociologen van naam en van stand, om door een flink sociaal program eenheid te schenken aan de katholieke actie in Duitschland. Daarbij lieten zij zich eenvoudig leiden door de encycliek Rerum Novarum.

Bepalen wij ons bij deze eerste programs, waarin de christen-democratie van Frankrijk, België, Italië en Duitschland haar beginselen, haar doel en haar middelen bij monde harer uitmuntendste leiders openlijk verklaart. Congressen en katholiekendagen in andere landen zijn gevolgd en stemmen in hun verklaringen hiermede overeen, zich aldus aan de pauselijke leeringen aansluitend. Wie den geest der katholieke sociale actie wil leeren kennen, bestudeere deze programs Jj.

208. Ofschoon zij in vorm onderling veel verschillen, geven zij ons toch aanleiding eenige punten als hun gemeenschappelijk vast te stellen.

\ ooreerst komen zij overeen in de beoordeeling van den tegenwoordigen maatschappelijken toestand en in de keuze der middelen, die reeds thans moeten aangewend worden. Zij vinden geen overdrijving in de schets der maatschappelijke wanverhoudingen door Leo XIII gegeven, en noemen als oorzaak de toepassing der liberale beginselen. Het individualisme heeft de maat-

') De volledige tekst dezer programs is te vinden in: L'Encyclique Jterum j\ ovarum ct l'Aetion Sociale catholique. Zonder naam van den schrijver uitgegeven te Luik bij Godenne, l'lace de la Cathédrale. Wij kunnen hier alleen de richting bespreken, in welke zij gesteld zijn.

Sluiten