Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

392

langt toch ook, dat de arbeider allengs in de gelegenheid gesteld worde om zich een eigen bezit te verwerven, en als eerste voordeel noemt hij juist deze toenadering der klassen J).

Velen katholieken sociologen, b.v. Graaf de Mun, zweeft als ideaal voor den geest de productie-coöperatie in dien uitgebreiden zin, dat de arbeiders zelf eiyenaais van de fabriek zijn, waardoor de vereeniging van Kapitaal en arbeid volkomen zou wezen. De tijd, dat dit op eenigszins ruime schaal kan geschieden' is nog niet aangebroken; vooral dewijl dit niet door staatsbemoeiing, maar door de particuliere klachten moet worden tot stand gebracht. Daarom schreef Mgr. von Ivetteler, de geniale voorganger deiKatholieke sociale actie, deze productie-coöperatie, hoe\ eel gewicht hij er ook aan hechtte, niet op zijn sociaalpolitiek program.

205. Als einddoel der sociale actie stellen alle progiams eenstemmig en nadrukkelijk de reorganisatie der maatschappij, zooals wij die in § 1 van dit hoofdstuk hebben omschreven. Enkele wijzigingen, al zijn het verbeteringen, voldoen niet zonder een grondige hei vorming der maatschappelijke verhoudingen. De organisatie der arbeiders alleen, hoe noodzakelijk ook, is onvolkomen, zoo zij niet voert tot het herstel van het maatschappelijk organisme. Daarvoor moeten alle krachten ingespannen ; dat beschouwen, zooals het Duitsch

*) Lnc. R. y,, § 33 „Mercedem."

Sluiten