Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«toegegeven aan het radicalisme, dat juist in alles het «principe van het mechanisch geweld wil doorvoeren: het «getal en de massa." ')

Intusschen is het geweld de slechtste grondslag voor de eischen van den arbeidersstand, die men denken kan. W ant als de arbeidersstand geweld als eenig middel tot beeindiging van den strijd proclameert, dan kan hij het niet afkeuren, dat de patroons hunnerzijds ook geweld gebruiken, de vereeniging der arbeiders verhinderen en belemmeren, zich eveneens in patroonsorganisatie aaneensluiten, de sociale hervormingen tegenhouden, kortom geweld stellen tegenover geweld. Wie kan loochenen, dat zoo geredeneerd is, wie kan zich op grond der wetenschap daartegen verdedigen? Alles wat de moderne Darwinisten beproefd hebben om hun verwantschap met de socialisten te loochenen, loopt ten slotte uit op de bewering, dat de leer van DARWIN juist de overheersching door de sterken bevordert, dat die overheersching het eindresultaat is van de sociale selectie in de natuur. En dan declameert men: «Door den nood en de ellende van een «groote massa, die den strijd voert om het bestaan, wil «de natuur een minderheid doen opstijgen tot het hoogste «punt van stoffelijke en geestelijke beschaving. Zegt men: xde natuur is blind, toch blijft de gestelde wet voortbestaan. »De diepste ellende van allen, of een schoon leven voor »weinigen met een relatief geringe ellende van velen daarnaast; deze twee dingen zijn slechts mogelijk. Men moet »zich er in schikken." ')

') Schell, Gott tind Geist. Paderborn 1895, S. 64. 2) Neurath, Volksivirtsch. und soztal-pol- Essays. Wien 1880, S. 36. Hiernaast legge men de verklaring van Ammon: »De ontwikkelden moeten wederom het goede geweten krijgen, dat een senti

21

Sluiten