Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Godsdienst en Arbeidersstand.

De eischen der arbeiders moeten derhalve op heel andere grondslagen steunen en deze andere grondslagen toonen de woordvoerders van het socialisme zelf duidelijk aan, als zij, hun mooie theorie vergetend, de maatschappij beschuldigen in naam van recht en gerechtigheid.

Maar dat kan men alleen, als men er een christelijke, godsdienstige wereldbeschouwing op na houdt. Het beroep op recht en gerechtigheid heeft slechts zin, als men een hoogsten Beschermer van het recht aanneemt, die elke krenking \an het recht straft. Als men God van zijn troon haalt, plaatst men de zelfzucht in iederen vorm er op. Als Marx den godsdienst wegcijfert, dan vernielt hij de gronden, waarop men de eischen van het proletariaat volgens recht en moraal kan verdedigen, dan maakt hij het brute geweld tot eenig middel om tot een betere toekomst te komen. Wat hoogst nadeelig is voor de geheele zaak. Het is een weinig doeltreffende verontschuldiging als Marx beweert den godsdienst te moeten bestrijden, omdat hij het staatsgezag steunt, alsof hij het absolutisme begunstigt en er zich niet toe beperkt, om gehoorzaamheid te prediken aan elk gezag, hoe ook de vorm van dit gezag zij.

"menteel geworden wetenschap hun ontroofd heeft. Zij moeten zich »niet overgeven aan de verlammend werkende voorstelling, dat zij »door hun talent, hun ontwikkelling, hun inkomen en hun bezit diefstal •plegen aan hun minder begunstigde medeburgers, maar zij moeten «wederom vast leeren gelooven aan hun goed recht, waarmede zij »de grondslagen der maatschappij verdedigen tegen de sociaal-demonische beloofde luchtkasteelen."

Die Gesellschaftsordnung und ihre natiirlichen Gnmdslagen. lena '895> S. 372.

22

Sluiten