Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«sprong van het heelal en het bestaan van een God?"')

Eveneens schrijft GREULICH in zijn brochure »Der historische Materialismus": »Uit de materialistische beschouwing "der geschiedenis volgt geen enkele positieve stelling over »den oorsprong van het »Zijn"."

Die eerste aanhaling met haar groote woorden heeft geen ander doel, dan om over het punt, waarover het eigenlijk gaat, heen te praten. Alsof het historisch materialisme zich er toe bepaalt om het Klasse-egoisme aan te wijzen en alsof valsche beweringen, zooals de bovenstaande over zedelijk bederf onder den Clerus, alleen opgezet kunnen worden door een aanhanger van het historisch materialisme.

Deze uitvlucht ziet de werkelijkheid voorbij, zij heeft geen oogen voor de dagheldere waarheid, dat iemand, die op een derde verdieping wil wonen, eerst de fundamenten en de ie en 2e verdieping van zijn huis moet gebouwd hebben, dat het historisch materialisme zonder het wijsgeerig materialisme in de lucht hangt en geen recht van bestaan heeft. De sociaal-democratie moet het daarom, als zij het historisch materialisme blijft aanhangen, voor liefnemen, dat men haar aanhanger noemt van het wijsgeerig materialisme, dat God loochent, geen onsterfelijke ziel erkent; zij kan het dus niet kwalijk nemen, als men volhoudt, dat zij principieel vijandig staat'tegenover de twee grondwaarheden van iederen godsdienst. Dat zij eveneens de Godheid van Christus en alle waarheden, die met dit dogma samenhangen loochent, zullen wij zoo aanstonds aantoonen, als wij spreken over de krachten, die in de geschiedenis werkend ingrijpen.

) Laufenberg, hann ein Katholik Sozial detnokrat seinr Dusseldorf 1904, S. 38.

26

Sluiten