Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Godheid samenhangen,evenzeer producten der verbeelding zijn.

Wie dit wil verkondigen, moet ten minste eenig bewijs leveren voor zijn beweringen. Inderdaad beproeven dan ook de socialistische schrijvers met alle macht, om een verklaring te geven van het ontstaan des Christendoms zonder een Christus, minstens zonder den Christus van het Evangelie. Nu eens stelt men dan het Christendom voor als een mengsel van Joodsche en Grieksche wijsbegeerte, dan weer als een 'uitvinding van de secte der Isseners, een Joodsche secte, die onder den invloed der Grieksche wijsbegeerte stond, en andermaal wordt het een stichting van het Romeinsche proletariaat, als men het ten minste niet voorstelt als een uitvloeisel van het toen overal heerschende pessimisme of als een uitspruitsel van het Bouddhisme.') De persoon van den Christus wordt meestal geheel buiten beschouwing gelaten, zijn bestaan is volgens Bebel en anderen zeer in nevelen gehuld, in ieder geval is hij niets meer dan een gewoon mensch, met een overspannen verbeelding, misschien een philantroop met een warm hart, die voor de armen niet anders had dan een vermaning om tevreden te zijn en een aansporing tot de rijken om aalmoezen te geven; met een kortzichtigheid, die in de toestanden dier dagen haar verklaring en verontschuldiging vindt, verklaarde hij het bestaan van armoede als een blijvenden toestand: »Armen zult gij altijd hebben."

Van de Godheid van CHRISTUS kan geen spraak meer zijn. Als men zulke principen vooropzet, dan kan men zich niet verschuilen achter de uitvlucht, dat dergelijke oordeelen

') Meffert. Die geschichtliche Existenz Christi. M.Gladbach. 1904. Meffert, Die Geschichtliche Existenz Christi. m. Gladbach

1904.

30

Sluiten