Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»zooals een schoolmeester de opstellen van zijn schooljongens » verbetert... Maar als GöHRE met zijn revisie iets meer bedoelt, »dan eischt hij iets, wat zeer gewichtig, zeer ernstig en voor »de partij ook hoogst nood zakelijk zou zijn. De kritiek op het * Evangelie door strauss en bauer was het eerste gevecht »in den vrijheidsoorlog, dien de arbeidersklasse op het »oogenblik te strijden heeft; op hun werken hebben Marx »en engels verder voortgebouwd, en het is moeilijk te *te zeggen, hoe diep en hoe ver die bespottelijke dwalingen, > welke harnack en hülzmann op het oogenblik zouden ïondekt hebben, in de partij litteratuur zijn doorgedrongen. sWij spreken van «belachelijke" dwalingen, want als de »Evangelies inderdaad authentieke geschiedbronnen zijn, »dan kunnen strauss en BaüER niet anders dan ridders »van de droevige figuur genoemd worden, daar zij met heel >veel vertoon van geleerdheid en scherpzinnigheid de werkelijkheid hebben bestreden. Maar dan hebben zij met hun »dwaling een wonder gewrocht, grooter dan een wonder »uit de Evangelies, zij hebben daarmede de geestelijke «revolutie geopend, die haar hoogste punt heeft in den temancipatiestrijd van het proletariaat, dat juist in strijd »den waarborg vindt voor zijn zekere overwinning. Wij »geven dus onvoorwaardelijk toe, dat, wanneer inderdaad ïde moderne theologische wetenschap bewezen heeft dat »strauss en bauer met hun kritiek hebben gedwaald, »dat derhalve ook de gevolgtrekkingen, die men daaruit .afleidt, valsch zijn, een herziening der wetenschappelijke »partijlitteratuur zeer noodig is.

Dus GÖHRE heeft het pleit gewonnen? Zoover is hij nog niet. MEHRING gaat voort: «Evenwel alleen GÖHRE beweert ï, dit. Zijn persoonlijke overtuiging is geen bewijs. Dat GÖHRE »deze opinies verdedigt in een publieke vergadering, is

39

Sluiten