Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doel, om daardoor het christendom te bestrijden. Hierin heeft men echter ook een doorslaand bewijs van wetenschappelijke achterlijkheid,van kortzichtigen haat tegen het christendom, waarvan de stelling: Godsdienst is privaatzaak, als een masker is, dat, evenwel aan alle kanten doorzichtig, het ware gelaat niet kan verbergen.

En dan doet de socialistische pers nog, of zij erg boos is, als men het waagt er op te wijzen, hoe zij STRAUSS, BAUER en RENAN napraten en nabauwen. Sommigen van hen zijn verwoede tegenstanders van het socialisme, antwoorden zij dan. ') Alsof het er om ging, hoe hun verhouding is tegenover het socialisme en niet, hoe de socialisten staan tegenover hen. Er is dan ook een groote dosis zelfverloochening voor noodig, om een man als STRAUSS, die spottend spreekt over de »Duzfreundschaft in Hemdarmlen," d.w.z. »de gemeenzame jij-en-jou-vriendschap",te maken tot een kerkvader, zooals het socialisme doet; dat offer van zelfverloochening is alleen mogelijk door de nog grootere vijandschap tegenover het Christendom, die zij met elkander gemeen hebben.

De schrijvers, op wie het socialisme zich beroept om zijn houding tegenover het Christendom te rechtvaardigen, geven ons een interessanten blik op zijn eigenlijke gezindheid, de beschuldigingen, waarmede het zijn haat tegen het Christendom zoekt te verontschuldigen, zullen ons dit nog beter doen zien.

8. Beschuldigingen tegen het Christendom.

Het is, zooals ieder begrijpen zal, onmogelijk al de beschuldigingen hier op te noemen, welke het socialisme heeft

') Laufenberg, Kann ein Katholik Sozial-demokrat sein. S. 39.

43

Sluiten