Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaaien of maaien en toch al het noodige hebben, niet voorgesteld als voorbeeld aan de menschen? Heeft hij niet zich volkomen onverschillig getoond tegenover huwelijk en huisgezin, Hij, die zelf ongehuwd bleef leven?,

Zeker, CHRISTUS heeft den rijkdom gevloekt, maar niet den rijkdom in het algemeen, niet den rechtmatig verdienden rijkdom, maar het mammonisme, de nooit verzadigbare geldzucht. De mensch moet geen slaaf zijn van den Mammon, geen onjuist oordeel zich vormen over den rijkdom, de goederen dezer wereld. Wie is nu slaaf van den Mammon, wie kan slaaf zijn van onverzadelijke geldzucht? Kan dat alleen zijn de grootkapitalist en niet de voor een karig loon zwoegende pennelikker? Kan dat alleen zijn de grootgrondbezitter en niet het kleine keuterboertje? Wie dat zou meenen, reikt zich zelf een getuigenis uit, dat hij niet de minste menschenkennis bezit. Naast de scherpe veroordeeling van den rijkdom legge men de woorden, waarmede Christus prijst en vordert, dat men het toevertrouwde goed ijverig en zorgvuldig besture, en dat niet alleen, maar ook trachte te vermeerderen.

Voorzeker, CHRISTUS heeft arm geleefd, maar Hij heeft den arbeid niet veracht, integendeel, Hij heeft den arbeid bemind, is zelf arbeider geweest. Hij gaf den arbeid grooter vruchtbaarheid, door den arbeid te maken tot een middel, niet alleen om het leven hier op aarde, maar ook het hoogere leven hiernamaals te winnen.

Voorzeker, de vogelen des hemels en de bloemen des velds haalde Hij aan als voorbeelden van Gods vaderlijk zorgende Voorzienigheid, maar daarmede prees hij niet aan zorgeloosheid en gedachtelooze traagheid, maar Hij waarschuwde tegen de alle hoogere leven doodende bezorgdheid, die allen innerlijken vrede verstoort. Zijn waarschuwing

47

Sluiten