Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is gericht tegen die bezorgdheid, weike alle vreugde in leven en in werken vergalt.

Voorzeker, Hij heeft zelf geen huwelijk aangegaan, maar daarmede veracht hij de vrouw en het huisgezin niet. Integendeel, aan Hem heeft de vrouw haar eereplaats te danken als meesteres in het huisgezin, Hij hief haar op uit haren staat van vernedering en daarmede verrichtte Hij een daad van beschaving van onschatbaren, onmeetbaren invloed op de maatschappij. Wie is grooter kindervriend geweest dan Hij, die sprak: »Laat de kleinen tot Mij komen, want hunner is het Rijk der Hemelen ?"

Als Hij een vijand is geweest van allen verheffenden arbeid, als Hij geen oog had voor het werken der wereld, waar zijn dan de dreigende woorden tegen hen, die hun beroepsplichten vervulden? Zelfs, — en dat zou toch als het Christendom zoo is, wel op de eerste plaats gebeurd z'Jn ze'f ^en soldatenhoofman van Kapharnaum noodigde Hij niet uit zijn uniform uit te trekken en zijn beroep als onchristelijk vaarwel te zeggen.

Hij zou een zwartgallige pessimist geweest zijn, die blijde was met de blijden, die zijn leerlingen verdedigde, toen zij beschuldigd werden, omdat zij niet vastten.' «Kunnen de bruiloftsgasten dan vasten, zoolang de bruidegom bij hen is?"

Hij zou een droefgeestige kwezel geweest zijn, die geen oog heeft voor de schoone wereld, Hij, die zoo goed vertrouwd was met de natuur, die haar schoonheid en kleurenpracht kende, die juist aan die schoone natuur al zijn gelijkenissen en beelden ontleent ?

W ie zulke onjuistheden leest uit het Evangelie, die moet nog leeren lezen, die moet nog leeren teekenen, want hij kan 48

Sluiten