Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat is derhalve deze «zondeval" van het Christendom? Niets anders dan een uitvindsel van den grooten uitvinder op het gebied der geschiedenis, die luistert naar den naam van K.autsky, een uitvindsel, dat door degelijke geschiedkundigen totaal in strijd wordt geacht met de ware geschiedenis.

Maar de onpartijdige socialistische wetenschap heeft maling aan geschiedkundige waarheden. Principen houdt zij er op na, om ze te verbergen, en geschiedenis, om haar te vervalschen. Ook bij het vervolg van de geschiedenis komt dit weer duidelijk uit; de bokspooten steken altijd onder den mantel uit.

kautsky schrijft verder: «Sedert de tijden van CON«stantijn heeft de Kerk zich overal laten gebruiken als »het werktuig der heerschers, tot op den dag van heden »toe weigerde zij steeds de nooden van hen, die onder«drukt en uitgebuit worden, te lenigen, de eischen van «Christus hier op aarde te verwezenlijken, trots de onophoudelijke protesten der ware christenen, die niet mede «wilden en willen doen om het oorspronkelijke ideaal te «verraden."

4. De Geestelijkheid.

Daarmede is eens en voor goed het lot der Kerk beslist. Met de domste vervalschingen (CoNSTANTIjN's schenking, pseudo-Isidorische decretalen) zoekt het Pausdom zijn macht te vestigen. De Kerk is niets anders dan een verzameling van heerschzuchtige, luie en sluwe papen, die goed de kunst verstaan om het volk voor zich te laten werken. Zij handelden naar den regel: «hoe dommer, hoe vromer," en daarom treden zij overal op als vijanden van ontwikkeling, elk streven naar hooger moest in den kiem verstikt worden.

61

Sluiten