Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5- Katholicisme en Vooruitgang.

De Kerk vernietigen, dat wil het socialisme doen, daarom moet het de groote massa dag aan dag ophitsen, daarom die Kerk telkens weer aanklagen, haar voorstellen als de vijandin van alle beschaving, als de groote onderdrukster van het volk, zoodat het voor het volk niet alleen een recht, maar zelfs een dure plicht is, die Kerk te bestrijden en te vernietigen.

Het socialisme tracht dan zijn houding tegenover de Kerk te rechtvaardigen met de bewering, dat, terwijl heel het Christendom bang is voor ontwikkeling en beschaving, dit vooral het geval is met de Katholieke Kerk, die het leven der monniken als een ideaal leven predikt. Tot bewijs halen zij dan verscheidene getuigenissen aan, hoe Protestantsche schrijvers over de Katholieke Kerk oordeelen.

Hoe weinig dezen zich kunnen indenken in de Katholieke ideeën", mag blijken uit een citaat. In zijn polemiek tegen DENIFLE geeft BAUMANN uit Göttingen de volgende teekening van de Katholieke wereldbeschouwing: «De «Katholieke moraal legt op aarde al reeds den mensch op «de contemplatie van God en goddelijke dingen. Daartoe «geeft de Kerk de middelen. Zij laat het actieve »leven alleen bestaan, omdat het niet anders kan, maar «beschouwt het als beneden het contemplatieve leven. Zij wil »daarom niet, dat degenen, die zich wijden aan het actieve leven, «zich daaraan geheel overgeven; eigendom, arbeid en winnen »van geld zocht zij zooveel mogelijk te onderdrukken «en de levensbehoeften tot het hoogst noodige te beperken, «opdat alle krachten zooveel mogelijk aan de contemplatie «worden dienstbaar gemaakt. Een ijverig werken om

63

Sluiten