Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»zaken; daarbij is het teekenend hoe velen zich verdiepen »in de werken van nletsche, CARLYLE, Ruskin, TOLSTOï,

«Maeterlinck, Huysmans."1)

Aan het einde van haar artikel schrijft zij: »Men spreekt »van een algemeene Kerk, een algemeenen godsdienst der «menschheid. Er is echter slechts eene idee, die allen «leiden kan als de vuurzuil, die het Joodsche volk geleidde «door den woestijn, de idee van de volmaakte zelfont»wikkeling des menschen en der menschheid. Al het andere «gelooven en hopen beperkt zich tot de afzonderlijke personen; »de meesten zullen in de toekomst het dak van een gods«dienst boven hun hoofd willen hebben. Misschien zal de «algemeene kerk zich eens aan het oog der toeschouwers «vertoonen als de St-Pieterskerk te Rome, als een wereld «van daken en koepels, hooge en lage, overheerscht door «den eenen grooten koepel, het geloof in de menschheid." *)

Ook al kan men aan deze beschouwingen niet zooveel gewicht hechten, omdat zij komen van den weinig invloedrijken kant der Revisionisten, zij toonen toch genoeg aan, hoe meerderen een godsdienstige krisis doormaken. Niet het socialisme zelf, want dit is èn door den grondslag, waarop het rust èn door heel zijn leer, gedwongen, Christendom en Kerk te bestrijden, en het zou heel zijn wezen en geschiedenis moeten verloochenen en ophouden socialisme te zijn, als het dat niet wilde doen.

10. De taak der Katholieke Apologie.

Wil de Katholieke apologie dien verwoeden aanval afslaan, dan kan zij dit alleen op dat terrein, waarop het

') Soz. Monatshefte, 1903. S. 138. Else Hasa, Was ist Religionï *) T. a. p. S. 144.

75

Sluiten