Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij het einde mijne, academische Mie u het mij een aangename plicht V atlen Hoogleeraren lectoren en priraatdocenten der philoeophUche en ntedieche faculteit mij, oprechten dank te betuigen voor het onderwije door V of onder uwe leiding genoten.

In het bijzonder U, hooggeleerden Promotor, prof. Straub mijn warmen dank, niet alleen omdat gij mijn promotor hebt iciUen zijn, maar voor uwen daadwerkelijken steun en goede raadgevingen, zoowel bij het samenstellen van dit proefschrift, alsook vooral bij mijne proefnemingen in uw laboratorium, waar ik uwe bereidwilligheid steeds heb bewonderd, die ik in de toekomst altijd ten hoogste zal blijven waardeeren.

Ook mijne erkentelijkheid aan allen, die mij op menigerlei wijze met hun hulp hebben terzijde gestaan.

Sluiten