Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gcdachtenwisseling dienen. Het heeft niet aan puristen ontbroken, die allerlei andere, meer adaequate namen liebben willen invoeren, maar geen der voorgeslagen termen heeft zich gehandhaafd en we zullen ons van het woord aphasie bedienen in den boven aangeduiden zin, waarin het algemeen wordt opgevat.

Die omschrijving is geen volledige of liever geen scherpe definitie.

We ontmoeten daarin de woorden ..taal", „gedachten", hoogste centra" en „centraal zenuwstelsel".

In dc bekende rede van Du Bois-Reymond worden de beide eerste, dc taal en dc gedachte in één adem genoemd als een niet op te lossen wereldraadsel; dc beide laatste vormen het crux van de physiologie. Dc wetenschap zal dus heel wat verder dienen te zijn voor die definitie geen enkel donker punt meer bevat; maar dan zal ook het probleem opgelost zijn, want, zoo wij het wel begrijpen, is dc volledige delinitic niet de aanvang, maar liet einddoel van liet wetenschappelijk onderzoek. \ oor dc eerste chcmistcn was liet begrip ijzer zóó vaag, dat het zich met, dat van alle of vele andere metalen dekte. Naarmate men meer eigenschappen leerde kennen, waardoor het zich van andere metalen onderscheidde, naar die mate werd dc definitie vollediger, juister en scherper; nog steeds werkt men in die zelfde richting, omdat er zeker nog onbekende dingen bestaan, die het ijzer karakteriseeren, die we nog niet kennen, zooals voor enkele jaren dc verhouding van ijzer tegenover Röntgenstralen een volkomen onbekend kenmerk van dat metaal was. Dc vaagheid en moeilijkheid der definitie moet dus juist de stimulans van het onderzoek zijn.

Het is niet te verwonderen dat dc aphasiestudic moeilijk is, als wij bedenken dat zij zeer nauw samenhangt met ilc localisatieleer, en dus eenerzijds met de kennis en opvatting van de hoogste uitingen van het bewustzijn, die liet moeilijkste vraagstuk der psychologie

Sluiten