Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bol over liet centrum zal verkrijgen. Aangezien liet in liet dierlijk organisme niet geldt punten door lijnen, maar lichamen door licliamen met elkander in verband te brengen, neemt liet centraalstation bier den eigenaardigen vorm aan, die liet centrale zenuwstelsel vertoont.

De perifere organen, die dc prikkels van de buitenwereld ontvangen en die, welke met beweging daarop antwoorden, zijn opgebouwd uit cellen. Het rapport tussclien de perifere organen wordt eveneens tot stand gebracht door cellen, die een eigenaardigen vorm vertoonen, doordat de cel verschillende vertakte uitloopers uitzendt, waaronder één, dc ascilinder zich gewoonlijk door bizondere lengte onderscheidt. Het is hier niet dc plaats om uitvoerig die zenuweenheden of neura te bespreken, daar zij uit de anatomie en histologie genoegzaam bekend zijn. Alleen merken wij op dat dc nerveuze verbindingslijn, die van dc periferie over de hersenschors naar dc periferie gaat, een keten is, waarin minstens 4 of 5 van dergelijke eenheden achter elkander zijn geschakeld. In de hersenschors ligt liet keerpunt van den keten. Daarin koincn aan de uiteinden der neura, die de prikkels van de periferie naar de hersenschors moeten voeren en wier cellen tusschen de periferie en de schors inliggen: zij worden sensibele neura genoemd of, met liet oog op hun verhouding tot de schors : aff'erente neura. Van de schors uit gaan de vezels dier neura, wier oorsprongscellen in de schors liggen en die de prikkels weer van de schors naar de perifere bewegingsorganen voeren.

Maar behalve dc cindvcrtakkiiigcn der afterente neura en de cellen en aanvangsstukken dor efferente, vindt men, en dat wol als hoofdbestanddeel van de cortex, een grootcn rijkdom van zenuwcellen, wier uitloopers zich alleen tot de schors bepalen en die slechts een onmiddellijke verbinding kunnen bewerken tusschen de verschillende in de schors gelegen zenuwcellen en celgroepeu.

9

Sluiten