Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achterste deel als sensonisch moet vervallen zoowel als (le beschouwing van de centrale windingen als de motorische windingen.

Dat deze opvattingen zich zoolang gehandhaafd hebben is niet onbegrijpelijk, aangezien dc meeste motorische vezels ontspringen uit de centrale windingen, zoodat men bij ziekelijke stoornis of experiment, vnl. de bewegingsstoornissen of -veranderingen opmerkte. Als benaming a potiori zou men dus dc oude kunnen handhaven, mits men nimmer het rapport met dc van de periferie komende prikkels uit het oog verlieze en deze als integreerende elementen beschouwc.

Dc motorische banen van de corticale zintuigssferen ontstaan zonder uitzondering eerst na de sensorische; zoodat men van zelf gevoerd wordt tot de vergelijking van deze schorsgedeelten met de lager gelegene reflexcentra, waar centrifugale impulsen direct afhankelijk z\jn van de ccntrifutalc prikkels.

Nog een derde eigenaardigheid dient in het licht gesteld. Dc hersenschors wordt slechts voor een gedeelte, nauwelijks voor één derde, in beslag genomen door deze zintuigssferen. Dc functie van dc schors moet een veel omvattender zijn dan het in verband brengen van bepaalde geïsoleerde groepen van zenuwcellen met de prikkels opnemende en dc met beweging reageerende organen. Het restecrende moet, althans grootendeels, beschouwd woi'den als te dienen voor het onderlinge verband der verschillende projectievelden, al moet een ander deel op 't oogenblik nog niet bekend, nog gereserveerd worden voor functies van circulatie, secretie enz.

Het blijkt dan ook dat zich tusschen de zintuigssferen nieuwe relaties gaan vestigen; de groepen van cellen gaan onderling met el kandei' in ruim verband treden door neura, die de z.g.n. associatievezels leveren. Deze denke men zich niet als een in hoofdzaak directe verbinding der verschillende zintuigssferen door onafgebroken

Sluiten