Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

station allereerst daarvoor moet ingericht zijn. Misschien is deze verhouding ook niet vreemd aan onze uitgesprokene neiging tot mechanische opvattingen in de wetenschappen, die ons de inlichtingen, welke de meest verschillende zintuigen ons over de buitenwereld verschaffen, alle doet vertalen in de taal van den bewegingszin.

Resumeerende:

1°. In de hersenschors vindt men verschillende sferen, waarin de vezels, die van een perifeer zintuigsorgaan centraal waarts voeren, zich projecteeren en daar op een bizondere wijze dc perifere arbeidsverdeeling weerspiegelen. Tevens gaan daarvan uit banen naar de perifere bewegingsorganen. Onder die gebieden neemt de sfeer der algemcene lichaamssensibiliteit een bizondere plaats in, daar zij den grootsten omvang heeft, zich het eerst aanlegt, niet alleen absoluut maar ook relatief het grootste aantal vezels naar de periferie zendt, en ten slotte door directe en indirecte banen in veel inniger contact treedt met de zintuigssferen dan deze onderling kunnen doen.

2°. De zintuigssferen beslaan slechts ongeveer een derde deel van de schors; hot overige tweederde is te verdeden in ;5 gebieden: het praefrontale, het insulaire en het temporooccipitale, welke gebieden de verschillende zintuigssferen in een nieuwe, indirecte communicatie brengen met elkander.

Deze 3 gebieden hangen niet hoofdzakelijk door directe verbindende vezels samen, maar indirect door dc Körperfiihlsphare die daardoor een eenige plaats inneemt. De zintuigssferen bezitten een iets dikkere schors dan de associatiegebieden en zijn rijker aan intracorticale associatievezels, die zich macroscopisch als witte strepen voor doen.

De associatieccntra vertoonen het 5-lagige type van Meynert; ze zijn overal gelijk gebouwd. Dit geldt niet voor de zintuigssfeien, die wel dezelfde elementen bc-

Sluiten