Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lateraal zijn, zooals bijv. de intcrcostalcs, dc massoters. enz. enz. Met andere woorden: van iedere hemisfeer uit kan een bilaterale beweging, maar alleen van dc tegengestelde hemisfeer kan een unilaterale beweging geëxciteeid worden. Deze hypothese werd gesteund door dc dierexperimenten o. a. van Krause, Semon en Horsley, I'ei lier, die bij hun onderzoekingen waarnamen dat bewegingen der chordae vocales, oro-lingualc bewegingen en rompbewegingen van beide hemisferen uit verkregen konden worden.

Naar analogie mag men veronderstellen, dat physiologisclie prikkelingsprocessen in cóno hemisfeer voldoende zullen zijn om tot spraakbewegingen aanleiding te geven. Dat de linker daarbij bevoorrecht wordt mag zijn naaste verklaring vinden, althans als Flechsig gelijk heeft, in grooter aantal akusticusvczels, die naar de linker hersenschors gaan; hoewel dit feit zelf met de gehccle predomincering van dc linker hemisfeer een diepere verklaring eischt.

Dc banen, die van de linker schorscentra naar de correspondcerende mcdullacentra toegaan en meer in gebruik zijn dan de rechterbanen, wier functie op den achtergrond kan treden, al veronderstellen wij primair dezelfde soort van processen in rechter- als linkerhelft, stellen een veel nauwer functioneele betrekking tussclien het cerebrale en het mcdullaire centrum; maar bij nauwer physiologisch verband behoort ook een nauwer pathologisch. Zoodra er bijv. verwoestingen zijn in het Hroea'sche centrum zal liet medullairc centrum in evenredige mate door allerlei abnormale prikkelingstoestanden daarvan dc repercussie ondervinden en zullen normaal sterke excitaties van dc rechter hemisfeer niet eens meer het effect van vroeger kunnen hebben, laat staan dat, 't welk van excitaties in de linkerhelft kon uitgaan.

De processen, die er by het lezen en het schrijven plaats hebben, zijn door liet unilaterale der bewegingen

Sluiten