Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vatten en uitdrukken van (le gedachten, een rol, waarvan men zich eerst rekenschap begint tc geven als inen gesproken heeft met doofstommen, die er op geoefend zijn de woorden van de lippen en dc gelaatstrekken tc lezen en daarmede liunnc doofheid verrassend maskeeren kunnen. Men zal dus ook daarmede rekening dienen te houden, al mag do hoofdnadruk vallen op de eerstgenoemde factoren.

Op anatomisch en histologisch gebied is het inzicht in de ontwikkelingsgeschiedenis van het grootste belang voor de kennis van het ontwikkelde individu, omdat de afzonderlijke elementen cn het karakter hunner verbindingen dan het duidelijkst aan het licht treden.

Die ontwikkeling kan op verschillende wyzen bestudeerd worden, nl. in dc geschiedenis der volken en in het leven van het enkele individu. Dc biologische grondgedachte dat de ontogenic een verkorte phylogcnie is, doet een belangrijke overeenstemming verwachten.

Men bezit evenwel weinig gegevens om de geschiedenis van de oorsprongen der taal in 't algemeen te rcconstruecrcn; zoodra cr sporen van de taal zichtbaar zyn, is dat tc danken aan het schrift, dat eerst in een vrij ver gevorderd stadium van ontwikkeling op kan treden.

Dc philologic maakt waarschijnlijk dat cr in die primitieve stadia zich twee soorten van taal laten onderscheiden: de emotioneelc taal, waaronder wc verstaan dc kreten, dc tusschenwerpsels, dc directe klanknabootsingen, een taal, die we ook bij de dieren waarnemen, cn de rationcelc taal, d. w. z. dat gedeelte, wat er overblijft als men het emotioneelc deel ervan afgetrokken heeft: de wortels, de voedsterwoorden van alle andere, liet eigenaardige karakter dier woorden is dat zy niet voorstellen concrete, wel van andere onderscheidene, maar veel meer algemeene begrippen.

Een zekere algemeene karaktertrek wordt cr door aangeduid. Zoo zal men by v. voor paard een woord hebben,

Sluiten