Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karakter draden, maar van lieverlede ziel) duidelijker en concreter teekenen en gaan gelijken op die, welke bij de omgevende opvoeders aanwezig zijn.

Daarna komt de samenvatting van de spraakbewegingsvoorstellingen inet dezelfde voorstcllingsinliouden normaliter, maar niet noodzakelijk onder invloed der gehoorde klanken, waardoor de associatie van deze en de begrippen nog sterker wordt. Dan de associatie van de scliritttcckens met de begrippen door tussclienkomst van spraakbewegingen en woordklanken, waardoor de vroeger gelegde verbanden nog versterkt worden.

In ieder stadium van die ontwikkeling kunnen wij van een woordvoorstelling spreken. Wat wij een woordvoorstelling noemen, is dus een grootheid, die in de verschillende stadia van ontwikkeling van verschillende complexiteit is en dat blijft, naarmate van de verschillende ontwikkeling der individuen.

Zoo'n woordvoorstclling is geen reöcle, op zich zelf bestaande grootheid, maar een product van onze abstractie. Megrippen van dingen, soorten en klassen van dingen, relaties, eigenschappen, toestanden, werkingen enz. zijn samengevat tot bewustzijnseenheden, met woordvoorstcllingen, liet meest met akustischc, dan met motorische, dan met visueele en graphische of met een mengsel van die. Door abstractie kunnen wij dat de elementen van de voorstelling noemen; maar zij ontleenen hun beteckcnis daaraan, dat zij eenmaal in combinatie tot bewustzynseenheid zijn opgetreden, en praktisch treden zij nooit op zonder dat de andere deelen der oorspronkelijke synthesen tot lager of hooger graad van bewustzijn komen.

Die verschillende woordvoorstellingen kunnen meer of minder gemakkelijk tot hoofdobject van liet denken gemaakt worden. Dat gelukt gemakkelijker voor de akustischc en de optische beelden dan voor het spraak- en scliryfbewegingsbceld.

Dikwijls is er beweerd dat men niet liet recht zou

Sluiten