Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de tijdsverlenging, die noodig is voor de voorstellingen associatieprocessen, meer moeten denken aan algemeene belemmerende invloeden, zij liet ook binnen een bepaalde klasse van voorstellingen, dan aan een bizondere locale oorzaak.

Ook moet er op gewezen worden dat de voorstellingen processen zijn, die in den tijd verloopen cn afhankelijk zijn van tydsvoorwaarden. De te associceren voorstellingen moeten lang genoeg in liet bewustzijn blijven, de associatieprocessen snel genoeg gaan om tot een zin-liebbende syntliese te kunnen voeren.

I'ij alexic, liet onvermogen tot lezen, bestaat er slechts in de ergste graden letterblindhcid. De letters als zoodanig worden nog wel herkend cn gelezen, maai' haar samenvatting tot woorden duurt zeer lang of blijft geheel uit. Dikwijls worden de woorden ieder op zich zelf nog wel herkend en gelezen, mits zij niet te groot zijn cn er matige tusschcnpoozen worden geschonken, maar hun synthese tot zinnen komt niet tot stand.

Opvallend is steeds het sterk toenemen van den tijd, noodig voor de opvatting of synthese. Tegelijk, cn waarschijnlijk in samenhang daarmede, bestaat dikwijls onvermogen bij de patiënten om de voorstellingen en declvoorstellingcn gedurende den normalen tijd te bewaren. Een der meest frappante voorbeelden is daarvan door Grashey beschreven. Wanneer men den zieke een voorwerp, een illustratie of een geschreven woord toonde, dan zag en begreep hij liet wel, maar zoodra als men liet aan zijn gezicht onttrok was hij vergeten, wat hij gezien had. Als men hem een mes toonde, wist hij wat dat was, want als hij den naam niet kon vinden zei hij dat liet iets was om mede te snijden; als het mes tusschen andere voorwerpen was gelegd en een oogenblik uit het gezicht was geweest, kon hij, als de collectie voorwerpen weer werd vertoond, niet incer zeggen welk van die hy afzonderlijk te voren had gezien. Evenzoo met

Sluiten