Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als de rechterarm verlamd is, late men met den linkerarm de letters of woorden in groote trekken in de lucht schrijven of met behulp van blokletters dc woorden samenstellen. Door onderzoekingen van Déjerine en zijne assistenten is het waarschijnlijk geworden, dat er een bijna volkomen parallelisme bestaat tusschen het manueele schrijven en het leggen van woorden uit letters; dezelfde fouten keeren op typische wijze terug. Als de patiënt slechts enkele dingen als naam, woonplaats en leeftijd, spontaan kan schrijven, verdient dc raad van Déjerine om in die gevallen toch van agraphie te spreken aanbeveling.

Het antwoord op de derde vraag is ontkennend, wanneer niet drukletters als manuscript kunnen gecopieerd worden, maar het voorbeeld slaafs van trek tot trek wordt nageteekend.

Dit onderzoek kan geschieden in iedere omgeving, het eisclit geen bizonderc voorbereiding of verdieping in een schema. Dc beantwoording dezer vragen verspreidt licht, zoowel over den graad der algemeene als over den aard der bizondcre symptomen.

Welke zuivere en welke gemengde stoornissen komen er voor en tot welke localisatic geven zij recht?

Het antwoord op die vraag willen M ij niet theoretisch construcercn, maar aan de ervaring vragen. De ondervindingen op dit punt zijn nog zoo weinige, en dc theoretische kennis is zoo gering, dat de deductiemethodc voorloopig te verwerpen is en dat wij ons zelfs voorliet vaststellen der empirische coëxistentie zullen wachten met al te veel te generaliseeren.

De zuivere gevallen zijn de belangrijkste voor het inzicht, maar zooals het in de kliniek meestal gaat, de zuiverst geteekende en dc belangrijkste komen het minst voor.

Wij zullen achtereenvolgens de verschillende gevallen nagaan om te zien wat er van bekend is.

Sluiten