Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet de juiste anatomische verhoudingen uit. De beide gezichtssferen hebben hier banen verloren naar den gyrus angularis. Er bestaat een analogie met de zuivere akustische aphasie, in zooverre de taalzone niet door een ruwe verwoesting is aangegrepen, (wat minder repercussie geeft op de overige taalfuncties), en de correspondcerende gedeelten der beide hemisfeeren buiten werking zyn gesteld.

•5. De zuivere spreekstoornis, zuivere motorische aphasie, suhcorticale of infrupictoriale motorische aphasie.

Als zoodanig vinden wij met autopsie genoteerd een paar gevallen van Déjerine (Compt Rend. de la Sociétc de Biol. 1891) en een enkel geval van W. Ogle (ontleend aan Wyllie, Disorders of speech pg. 308).

De patienten, die uitstekend alles lezen en verstaan en zich schriftelijk goed uitdrukken, missen het vermogen willekeurig te spreken, na te spreken en luid te lezen. Déjerine vond in beide gevallen den cortex intact. In 't eerste geval waren er drie kleine subcorticale haarden: een onder het ondereinde van den sulc. Rolandi, een onder de Broca'sche winding en een onder liet benedenste gedeelte van den frontalis aseendens.

In het tweede geval vond hij een haard onder de Broca'sche winding en verder vier kleine haardjes, één in ieder putamen en één in iedere ponshelft. Klinisch waren de gevallen eigenaardig door de paralyse van de R. chorda vocalis, die bij geen van beide gemist werd. De eerste patiënt was onzuiver, doordat hij enkele woorden wel zacht fluisterende, maar niet luide kon zeggen, in zooverre dus meer aphonisch dan aphatisch was.

Afgaande op de korte beschrijving schijnen wij aan den patiënt van Ogle een zuiver motorische aphasie te moeten toeschreven. De autopsie deed een klein haardje vinden in de schors der Broca'sche winding. Geheel „einwandsfrei" zijn de gevallen niet, zoodat Pitres op het med. congres te Lyon in 1894 het bestaan van dezen zuiveren vorm betwijfelt.

Sluiten