Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen woorden, maar slechts klanken en letters zyn overgebleven, deze in onzinnige opeenvolgingen worden uitgestooten. Hij herstellende patiënten krygen de algeraeene symptomen incer gelegenheid zich uit te spreken, naarmate de bizondore symptomen graadsgewjjze teruggaan. Hij dien gradueelen teruggang mogen wij denken aan centra, die, zonder locaal te zijn getroffen, in den toestand van shock zijn gebracht dooi' plotselinge veranderingen in dcelen, die een mechanische vertewerking op de taaizone kunnen uitoefenen, als bijv. meningealc bloedingen, liaemorrhagieën in capsula interna en corpus striatum, of in dcelen, die met hen in nauw physiologisch verband staan; aan de intensiteit der pathologische irritatieprocessen, die van die haarden voortdurend uitgaan en aan een nieuwe opvoeding of inoefening, die blijkens de de resultaten van systematische oefeningen zeker van belang moeten zijn.

Menigmaal houden de spraakstoornissen gelijken tred met de schriftstoornisscn in dien zin, dat de patiënten even slecht spontaan en op dictaat schrijven als zij spreken en naspreken; dat, als zij de letters kunnen opzeggen zonder ei- woorden van te kunnen vormen, zy bij 't schrijven hetzelfde vertooncn; dat letter- en woordintoxicatie op volkomen dezelfde wjjzo in spraak en schrift terugkeeren; dat bij geleidelijk herstel de beterschap van beide pari passu gaat enz.

Maar het parallelismc is niet absoluut; er is geen vaste wet van te maken. Niet zelden bemerken de aphatici zelve, dat zij er niet in slagen sommige woorden goed op te schrijven, welke zij goed kunnen uitspreken, of dat zij getallen, die zij niet kunnen uitspi eken, volkomen goed neerschrijven. Dikwijls verdwijnt de aphemie, terwijl de agraphic blijft voortbestaan, zooals o. a. ook in die gevallen, die voor liet bestaan van een graphisch centrum aangevoerd worden.

Het komt voor, dal de patiënten niet spontaan of op

6

Sluiten