Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dictaat kunnen schrijven, maar nog wel kunnen copiceren. Déjerine beweert dat dit typisch zou zyn voor de motorische aphasic in tegenstelling van de agraphie, die de sensorische apliasie vergezelt.

Bij een mijner patiënten met typisch sensorische aphasic, bij wicn eer. tumor in den gyrus angularis operatief is verwijderd, was in de eerste tijden het vermogen tot copiceren nog ongeschonden, terwijl er geen sprake meer was van spontaan schrift Het komt mij meer aannemelijk voor de verklaring te zoeken in algemcene inhibitiestoornissen, die een zekeren graad al of niet overschrijden, dan aan een bizondere localisatie.

De anatomische afwijking, die bij de vulgaire motorische aphasic wordt gevonden, is als regel een corticale verweeking of verwoesting, die zich meer of minder ver uitbreidt, maar waarbij de voet van de 3C linker (bij linkshandigen rechter) frontaalwinding, hetz.g.n. Broca'sche centrum heeft mccgeleden.

Er zijn evenwel uitzonderingen bekend, waarover straks nader.

2. Dc sensorische aphasic.

Hier betreft de combinatie de symptomen der zuivere akustische, dei- zuivere visueele aphasic en der agraphie, gepaaid met sterk gcteckendc algemeene symptomen.

Het kan zijn dat dc woorddoofheid de klinische scène behcerscht, of dc woordblindheid, die dan altijd vergezeld gaat van agraphie. Door Wernicke is in 1874 het eerst de sensorische aphasic gesteld tegenover dc motorische, terwijl in 1878 Kussmaul de beide variëteiten der sensorische aphasic, de zgn. woorddoofheid en woordblindheid, het eerst poneerde. Sedert dien tyd is het recht zoowel van dc eerste als van de tweede onderscheiding door vrij talrijke klinische gevallen bevestigd.

Toch wordt er terecht de nadruk op gelegd, dat men in gevallen van de woordblindheid met schrijfstoornis

Sluiten