Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van waardeering tevreden stellen, en hei ervaren dat de studie en den arbeid van den „boekbeschrijver" in onze dagen in Nederland o-een of althans geringe zakelijke waardeering vinden.

" Ziedaar de reden, waarom ik nu besloot mijne Bibliofheca Academica ITltrajectina te verkoopen. en die niet langer, voor mij althans, renteloos en plaatsroovend te laten staan. Het spreekt vanzelf, dat de Koop op eene zoo gering mogelijke verdeeling, van het met zooveel moeite bijeengebrachte, nog altijd bij mij blijft leven; ja, dat df stille wensch, dat het geheel later nog eens voor een ander tot materie voor een opnieuw optevatten arbeid mocht kunnen dienen,

door mij gekoesterd wordt.

Vooral de nummers 318 tot 611, zou ik het

liefst in één hand zien overgaan - daar is zoo ontzaglijk veel bijeen, wat nergens meer gevonden wordt, dat liet niet gebruik maken van de nu voorkomende gelegenheid tot aankoop bepaald niet te verantwoorden zou zijn.

O! die duizenden boeken en boekjes vormen te zamen zulk een schoon beeld van den voortgang der wetenschap aan Ftreclit's Hoooeschool, vooral omdat, naast een legio van tegenschriften, elders verschenen, eene lange reeks van buitenlandsche vertalingen en nadrukken, zoo juist de lichtstralen weerkaatsen van de Stichtschb

Sol Tustitiae.

Aanbeveling van afzonderlijke gedeelten komt mi] overbodig voor — zaakkundigen zullen uit den catalogus, wel spoedig den indruk krijgen van al het merkwaardige dat hier bij één is. en naar ik hoop ook de lust, om zich het bezit ervan te verzekeren.

Amsterdam, Februari 1900.

Gr. I). HOM H.Gz.

Sluiten