Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 , Werken. Ie—10e deel. Utrecht 1SG4—186i.

10 dln. 8o.

I. Annales Egmnndani. — 2. Verbaal van de buitengewone Ambassade van Jacob van Wassenaar-Duivenvoorde, Arnout van Citters en Everard van Weede van Dijkveld, naar Engeland in 1685. — 3. Memoriën van Hoger Williams. — 4. Kronyken van Emo en Menko. — 5. Hortensius, over de opkomst en den ondergang van Naaiden. — 6. Kronyk van Holland, van een on genoemden geestelijke. — 7. Kronyk van Eggerik Egges Phebens, van 1565 - 1594. — 8. De oorlogen van Hertog Albrecht van Beieren met de Friezen in de laatste jaren der 14e Eeuw — 9. ^ erbaal van de Ambassade van Gaspar van Vosbergen, bij den Koning van Denemarken, den Nedersaxischen Kreits en den Koning van Zweden (in) 16-5. — 10. Verbaal van de Ambassade van Aerssen, Joachimi en Burmania naar Engeland. 1625.

9 , Werken. 11e—20e en 22e deel. Utrecht

1868—1875. lldln. 8o.

II, 12, 15, 17, 19, 20 en 22. Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert. 1584—1044. 3 dln. 7 stn — 13. Memorials and times of P. Ph. J. Qaint Ondaatje. — 14. Verhooren en andere bescheiden betreffende het rechtsgeding van Hugo de Groot. — lrt. Memoriën cn adviezen van Cornelis Pieterszoon Hooft.— IS. Onderzoek van 's Koningswege ingesteld omtrent de Middelburgsche beroerten van 1566 en 1567.

10 •, Werken. 21e en 23e—;30e deel. Utrecht

1875—1880. 9 dln. 10 stn. So.

21, 24, 26. De rekeningen der Grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsclie Huis. 3 d. — 23, 25. Journaal van Constantijn Huygens den Zoon, van 1688 tot 1696. 2 d. — 27- Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen van de Poll. 2 stn. — 28. Bel'.um Trajectinum llenrico Bomelio au tor e. — 29, 30. De rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwsche Huis. 2 d. — Ontbreekt : deel 27b.

11 , Werken. 31e—39e deel. Utrecht 1880—1884.

9 dln. So.

31. Lijst van Noord-Nederlandschc Kronijken. — 32. Journaal van Constantijn Huygens den Zoon. van 1673 tot 1678. — 33, 34. 35, 36. Négociations de Monsieur le Comte d'Avaux, pendant les années 1693, 1697 et 1693. 3 vol 4 part. — 37 Brieven van Lionello en Suriano uit den Ilaag aan Doge cn Senaat van Venetië, in dc jaren 1616—1618. — 38. Brieven aan R. M. van Goens. Ie deel. — 39. Dagverhaal van Jan van Riebeek. le deel.

12 , Werken. 40e--50e deel. Utrecht 1885—1888.

11 dln. 8o.

40, 42. Rijmkroniek van Melis Stoke. 2 d. — 41. De geschillen over de afdanking van 't krijgsvolk in de Verecnigdc Nederlanden, in de jareu 1649 en 1650. — 43. Brieven aan 11 M van Goens. 2e deel. — 44, 50. Brieven cn onuitgegeven stukken van Jhr. Aren l van Dorp. 2 d. — 45. Memoriën van Mr. Didcrik van Bleyswijk, van 1734 tot 1755. — 46. Journalen van Constantijn lluvgens den Zoon. 3e deel. — 47- Correspondentie van cn betrekkelijk Lodewijk van Nassau. — 48. De kroniek van Sicke Benninge (le en 2e deel). — 49. Qüedam narracio de Groninghe, de Thrcnte, de Covordia. et de diversie aliis sub diversis episcopis 'lrajcctensibus,

Ontbreken de Nrs. 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49. — dus 7 d.

13 , Werken. 51e—(iOe deel. Utrecht en 's-Grav.

1889—1898.10 dln. So.

51, 55, 57. 60. Document» conccrnant lei relations entre le Ducd'Anjou et les Pavs Bas (1576 — 1584); 4 \ol — 52. Rciolutiën genomen bij dc

Sluiten