Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Proosten en Dekenen van de vijf kerken van Utrecht, Utrecht 1744. — te zamen 4 dln. 8o.

20 - , Historie ofte beschrijving van 't t trechtsche

Bisdom, behelzende de oudheden, kerkelijke en geestelijke gebouwen, kapellen, kommandeurschappen, abdijen, kloosters, enz. Leiden 1119. 3 dln. 8o, niet plaat en portret, perk. b.

21 De Bisschoppen. — Fr. van Mieris, Beschrijving der Bisschoppelijke munten en zegelen, van Utrecht in 't bijzonder. Leid. 1726. 8o, m e t 11 p 1 a t e n, le d. b.— Hier. van Alphen, Over den eed der Utregtsche Bisschoppen, genaamd den eed met zeven stolen. Z. p. o. j. 4o.—- M. de Koek, He postestatis civilis Episcoporum praecipue Trajectinorum in Regno Francorum initiis atque incrementis. Traject. 1838. 8o. — T. P. H. Beelen, He Bisschoppen van 1 treclit en hun politiek bestaan. Amst. 1855. 8o. — P. T. B. K. S. van der Aa, Adelbold, Bisschop van Utrecht. Gron. 1862. 8o. — te zamen 5 stn. 4o en 8o.

22 Paus Adriaan TI. — C. Burmannus, Analecta historica de Hadriano Sexto Trajectino Papa Romano. Traj. 1727. 4o, met portret en platen, perk. b. — L. E. Bosch, Iets over Paus Adriaan YI. Utrecht 1835. 8o.— R. Rodenburgh Mentz, Paus Adriaan VI. Utrecht 1862. 8o.— A. F. Christoft'els, Paus Adriaan VI. Amst. 1871. 8o, verg. 1. b. — te zamen 4 dln. 4o en 8o.

23 Mr. B. J. L. de Geer van Jutphaas, De Hom van Utrecht. Utr. 1861. — L. J. F. Janssen, He boom van Jesse, eene muur schilderij uit de 15e Eeuw in de Buurkerk te Utrecht. Utr. 1846, metl plaat. — (X. v. d. Monde), He St. MariaKerk te L'trecht. (Utr. 1835). — 3 stn. 8o.

24 J. van Liefland, Utrechts oudheid, in arbeelding en be schrijving. Eerste jaar. Utrecht 1857. gr. 4o, met 62 platen, h. 1. b. —- Het gildeboek. Tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde, uitgegeven door het St. Bernulphus Gilde te Utrecht. Eerste deel 1, 3 en 4, Tweede deel 1 en 2, Derde deel 4 afl. Utrecht 1873—1881. — 3 dln. gr. 4o, met platen.

25 Oudheden. — Verzameling van oud beeldwerk en andere oudheden meestal tot de Stad Utrecht betrekking hebbende, te bezichtigen ten Stadhuize. Utrecht z. j. 8o. 5 verschillende drukken. — Catalogus der tentoonstelling van oudheden en merkwaardigheden in Utrecht voorhanden. Utrecht 1857. 4o. — R. Fruin Th.Az., Verslagen ofntrent oude Gemeente- en Waterschapsarchieven in de Provincie Utrecht, over 1892/4. Utrecht 1893/5. 3 d. 8o. — te zamen 9 stn. 4o en 8o.

Sluiten