Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden van maanrlelijksche bedestonden, van 1782, 1784 en 1790. — te zamen 14 stn. 4o.

;J7 Texten. — Feest- en lijdensteksten gepredikt in de Gereformeerde Xederduitsche Kerken van I treclit, midsgadeis een naamlijst van alle (le Predikanten: 2e di\ 1721, oe di. 1750, (ie dr. 1763, 7e dr. 177G, 8e dr. 1782, 9e dr. 1808.— Orde der feest- en lijdensteksten voor de Xed. Herv. Gem. te Utreeclit. 1848 en 1872. 8 d. 12o. — Bede-dag-texten, gepredikt te Utrecht in 1740, 1748, 1704, .1705, 1 <<>0, 17i2 en 1795, 7 vel folio. — Zeldzame serie.

•">8 Diaconie.— Reglementen, instructiën, gelegenheidsschriften enz., betreffende de Administratie, de Collecten, liet Oude Mannen- en Vrouwenhuis, het Ambachts-Ivinderhuys, de Linnen-naeywinkel, en de Diaconie-Scholen, van de jaren 1079—1848. 1-3 stn. 4o en 8o.

39 Doopsgezinden. - il. Schagen, 'ï Eerste kerk-orgel der Nederlandsche Doopsgezinden in hunne Kerk te l ti'echt plechtig ingewijd. Utrecht 1771. 8o, m et plaat. Levensberigt van Ds. Corn. de Vries, Rustend Leeraar der Doopsgezinden te Utrecht. Amst. 1813. 8o, m et po r t r e t.

AVEBEL 1 )LIJKE GESCHIEI)ENIS.

40 C. Burmanno, Trajectum erudituW virorum doctrina inlustrium. Traject. 1738. 4o, led. b-

41 K. Burman, T'trechtsche Jaarboeken van de 15e Eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht en voornamentlijk in de Stadt Utrecht, zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen. Utrecht 1758. 3 dln. 8o, 1 e d. b.

42 Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht, uitgegeven door Jhr. Mr. A. II. C. van Asch van A\ ijck. 1 trecht 1850' 3. 3 dln. gr. 4o.

43 De Unie van Utrecht jn 1579. Verhandelingen van de Unie, eeuwich verbont ende eendracht tusschen die landen, provintiën, steden ende leden van dien, hier nae benoemt, binnen die Stadt Utrecht gesloten ende gepubliceert van den Xtadthuyse den 29en January 15<9. Oudhandschrift van 245 blz. 12o, p e r k. b. -—- Verhandelinge van de Unie enz. 't Utrecht 1018. 4o.~ Xaerdere Unie, twee den druk, waarachter de Unie van Utrecht. Arnhem 1652. 12o. p e r k. b. — te zaïnen 3 stn. 12o en 4o.

4 4 . — Geschriften kort vóór en bij liet 2e Eeuwfeest

verschenen: X. Rondt, Commentarius ad I nionis I ltrajectinae prooemium et capita tria priora. Traject. 1156.8o.—

Sluiten