Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

almanak. 1863. — Utrechtsch jaarboekje. 1891. —te zamen 9 dln. 8o en 12o.

64 Brochures betrekking hebbende op Utrecht en t trechtsclie toestanden, uitgegeven tusschen 1813 en 1890. 34 stn. 8o en 12o.

Go Feesten te Utrecht. — Intocht van Z. M. Koning Willem II, in 1841. — Intocht van Z. M. Koning Willem III, in 1853. — Verjaardag van H. M. Anna Paulowna, KoninginMoeder, in 1861. — Oranjefeest en Kozakjesdag, in 1863.— Aprilfeest, in 1872, en 25-jarig Koningschap van Z. M.Willem III, in 1874. -— te zamen 11 stn., gelegenheidsschriften. 8o.

66 Mr. A. Visseher, Utrechtsche tafereeltjens. Amst. 1863. — De boetprediker te Utrecht (in de 14e Eeuw). Dordr. 1856. — J. Th. Gerlings, Willem VI te Utrecht in Xovember 1415. Delft 1878. — Jhr. Mr. A. M. C. van Ascli van Wïjek, Drie-jarige oorlog tusschen Maximiliaan van Oostenrijk en de Stad Utrecht 1481—83. I. Utrecht 1842. — Mr. F. A. L. van Rappard, De rekeningen der Zielbroeders te Utrecht. 1485—1615. 2 stn. — te zamen 6 stn. 8o.

BESCHRIJYIXG VAX DE PROVIXCIE UTRECHT.

67 Tegenwoordige staat of beschrijving van de Provincie Utrecht. Amst. 1758—72. 2 dln. 8o, met platen en kaarten, per k. b.

68 A. van Zutphen, Beschrijving der Provincie Utrecht. Gor. 1820. 12o, met 1 kaart en platen. — J. B. Christemeijer, Landelijk schoon in het Sticht van Utrecht. Utrecht

1836. 12o, met 1 plaat.— Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe, en elders in het Sticht van Utrecht. Schoonli.

1837. 2 dln. 12o, met 2 platen. ■— Hetzelfde, nie\iwe (titeluitgave. Schoonh. 1843. 2 dln. 12o, met 2 platen.— Mevr. A. B. Schilperoort, Wed. van Meerten, Vlugtige schetsen en aangename herinnering van een reistochtje over Utrecht, enz. Assen 1840. 8o, met 1 plaat, led. b.— Gids en reisboek voor de Stad en de Provincie Utrecht. Utrecht, z. j. 8o. ■— te zamen 8 dln. 8o en 12o.

69 Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, bij X. van der Monde. Ie—9e jaarg., en 2e serie, le—He jaarg. Utrecht 1835—40. 12 dln. 8o, met al de platen, en de volledige statistieken van af 18-54, die meestal ontbreken; gedeeltelijk in 8 led. b.

70 Tijdschrift voor oudheden, statistiek, zeden en gewoonten, regt, genealogie en andere deelen der geschiedenis van het

Sluiten