Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bisdom, de Provincie en de Stad Utrecht, uitgegeven door ])t, p. ,T. Vermeulen. Utrecht 184<—-1852. 4 dln. bo. (Vervolg op het voorgaande nummei).

71 Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden der Provincie Utrecht- uit de oorkonden bewerkt door -1 hr. J. J. de Geer. (Ie deel). Utrecht 1860—61. 8o, m et p 1 a t e n.

72 Stichtse Almanach, op 't jaar 1765- 1814? (z. g. Heeren-hoekjes). 50 dln. kl. 12o, groene perk. b.: 11 65 S0 bij W. .T. Reers en de Wed. .T. -T. van Poolsum. 1781—88 bij W. .T. Reers en Ci. van den Brink. 1789—91 bij J. Altheer en G. van den Brink. 1792—-1802? bij J. Altheer en Th. Lieftinck. 1802?—18.. ? bij .T. Altheer, G. Post en P. Muntendam.

Ontbreken de jaareranjren 1767, 68, 87, 93 en 95 99, 1800—1^05, en 1811—14. fins 19 <Hn

73 Provinciale 1 trechtsclie Almanak, op t jaar 1815? 1840; bij Joh. Altheer. 26 dln. kl. 12o, groene perk. b. Vervolg op het voorgaande.

Ontbreken He jaar* 1SI5?-2i. 2fi. *9 30. 35 en ?«. dns 15 dln.

74 Utrechtsche Provinciale- en Stads-Almanak,

voor het jaar 1841—1890. Ie—50e jaarg. 50 dln. gr. 12o.

Vervolg op het voorgaande, zeer belangrijke serie.

Ontbreken slechts de jaargangen: 188», 84, 85, 87, 88 en S9 dus 6 dln.

De drie voorgaande nummers vormen een uniek exemplaar van de Utrechtsche Almanak — van de 126 jaargangen zijn er hier 86 aanwezig

75 Utrechtsche Volksalmanak, voor het jaar 1837—<i9. Ie—33e of laatste jaarg. 33 dln. 12o, met platen, in nette cartonnen banden.

Zeer fraai en moeielijk zoo geheel kompleet te vinden exemplaar, met al da platen en portretten. Dit is waarlijk een hoogst merkwaardig tijdschrift voor geschiedenis en oudheidkunde.

76 l)r. Staring's Almanak voor den 1 trechtschen landman, voor het jaar 1877—1890. 30e—43e jaarg. Zwolle 1876—89. 14 dln. 12o, met afbeeldingen, 1. b.

Ontbreken 1879, *8 en 89. flus S tlln.

77 Paarden en wagens. — Ordonnantiën en publicatien op (le paarden, de paardemarkten, de hengsten, Jiet staartsnijden, het hollen en rennen, enz., van 1635 1711. 18 stn. Op ( e voerluyden en vrachtloonen in het algemeen.— Op den voerman Frederick LTzendoorn, rijdende naar Vianen, Ouylenburgli en I.Tsselstein, en op de wissel- en postwagens van Utrecht op Amersfoort, Arnhem, Deventer, Gouda, 's Hertogenbosch, Tiel en Zutphen, van 1671—1784. 12 stn. te zamen 30 stn. 4o.

Sluiten