Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

97 X. van der Monde, Geschied- en oudheidkundige beschrijving van de pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wedden, putten en pompen der Stad 1 treelit. 1 treclit 1844/6. 3 dln. 8o, met 10 platen en kaarten.

98 Jlir. .T. J. de Geer van Oudegein, Het oude Trecht als de oorsprong der Stad Utrecht. 1 trecht 18i5. 8o, met (> platen enkaar ten. — (X. van der Monde), Over do uitlegging der Stad Utrecht (ontwerpen van 1GG4—1670.) Utrecht 1841. 8o, m e t 2 k a a r t e n. — Iets over de uitzetting van de Stad Utrecht. Utr. 1828. 8o. — Beschrijving der Stad Utrecht, bij W. F. Dannenlelser. ■/.. ]. 12o, met 1 kaa'rtje. — J. M. Teeuwisse, De Stad Utrecht. 1 tr. 1858. 12o. — te zamen 5 stn. 8o en 12o.

99 Yredenburg. — J. H. van Bolhuis, Proeve eener geschiedenis van het Kasteel Vr eden burg, met 4 platen; 3 verschillende uitgaven: Utr. 1837, 1838 en 1840.-— De minderbroeder van het Kasteel A redenburg. Dordr. 1840. 2 d. -—• te zamen 5 dln. So.

100 Copye van de deductie, raekende de Verbeten nge ende het nodigli uytleggen der Stadt l trecht, bij de Heere lïo.'genieester Moorelse. 16(54. — C'opia van de conditiën van een accoord van onderlinge levensverzekering tussclien 70 personen, aangegaan te T trecht in 1774. — V aarneming van een hoos gezien binnen 1 trecht den 20 Mey 1« 7 <. — te zamen 3 stn. 4o en 8o.

101 Verslag van den toestand der Gemeente I trecht, in 1851— 1881. 31 dln. 8o.

Dit zijn de 31 eerste jaargangen van het Gemeenteverslag. — Ontbreken de jnarg. 1853, 62, 63, 67— 73 en 76—78, dus 13 d.

102 Krijgsvolk.— Placaeten, resolutiën'en publicatiën aengaende het wapenen, waecken ende monsteren, de soldye, de leveranciers, de soldaten-vrouwen, het kopen en verpanden van wapenen en klederen van soldaten, liet geldleenen p;vi soldaten enz., van de jaren 1695 tot 1790. 12 stn. 4o. — L. E. Bosch, De AVillems-Kazerne te Utrecht. Utrecht 1829. 8o, m e t 2 p 1 a t e n. — G. van de Boom, Overzicht van, en herinnering aan het Kamp bij Zeist in 1854. Bra la 1854. 12o, met 1 plaat. — .T. AV. Schubart, Feestwijzer voor den 2en Nationalen Schietwedstrijd, te ho\ulen in het Kamp bij de Bilt, in 1869. Utr. 1869. 8o, m'et 2 platen. — te zamen 15 stn. 4o en 8o. ;

103 Schutterij.— L. E. Bosch, Gedenkboek der Utrechtsche Schutterij. Utr. 1835—52. 2 d. 8o, met 4 platen. — Instructie voor den Majoor der Schutterije ofte Borgerwachten, binnen de Stadt Utrecht. Utr. 1643. 4o. —Idem,

Sluiten