Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Utrecht, over echtscheiding, li55: te zamen 4 stn. 4o. Zeer zeldzaam.

] *10 Moordenaars, dieven, bedelaars enz.— Ordonnantiën en'publicatiën op <le doodslagers, messentreckers, vagabunden, bedelaers, dieven, landt-loopers, heydenen, straetschenders, valsche munters, spelers, schuldmakers enz., van Wó tot 1777. 35 stn. 4o.

120 Belastingen. — Ordonnantiën en publicatiën op de generale middelen, ongelden, imposten, contributiën, brandschattingen, 't oudschildgeld enz., van 1600 tot 178i. 110 stn. 4o.

Hoogst merkwaardige verzameling, vooral voor hetregeeringstijdvak van Prins Willem III.

121 Huwelijk, Overlijden, Dienstboden. — Ordonnantiën en publicatiën op de huywelijcksgeboden, het trouwen, liet. ontvoeren van jonge luydeit, de vondelingen, de begiaaft'enissen der dooden, de dienstboden, de besteedster» enz., van 1654—1782. 20 stn. 4o.

122 Yerkooping van vaste en roerende goederen, makelaardij, notariaat. — ()rdonnantiën en publicatiën op 't verkoopambt van lmvsen ende huysraedt, midtsgaders de weerderinge van roerende goederen, de erfliuysmeesters, de maeckelaers, 't ampt der notarissen, 't verhuyren van liuysen, ende verpachten van landen, do vestenissen ende hypoteecquen, de de vervaar-tijd, 't burgerrecht, enz., van 1606—180G. 4. stn. 4o.

fojj Stedeliike verordeningen.— Ordonnantiën en publicatiën op de clepperwacht, de lamp-besoigers ende lanteern-aensteeckers, de brandt ende de brandtemmers, de swaendrift, het losloopen van honden, het maken en werpen van voelsoeckers en ander vuurwerk» de rustverstooring, de banek ^an leeninge, het schenden van stadsmuuren, het werpen van vuilnis op straten en pleinen, het sneeuwruimen enz., van 1658—1795. 31 stn. 4o.

124 Reglement van politie voor de Stad en Gemeente van Utrecht. Utr. 1826. So. — Plaatselijke verordeningen der Gemeente Utrecht, bijeenverzameld door Jhr. Mr. W. H. de Watteville. ITtrecht 1860/1. 3 stn. gr. 12o. — Plaatselijke verordeningen der Gemeente Utrecht, bijeenverzameld door I). G. Mulder. 1869. 8o- — te zamen 5 stn. 8o en 12o.

GILDEWEZE>~- — NIJVERHEID.

f25 Handel. — Jhr. Mr. H- M. A. .T. van Ascli van Wyck, Geschiedkundige beschouwing van het oude handelsverkeer der Stad Utrecht, van de vroegste tijden af tot aan de 14e Eeuw. Utrecht 1838—42. 3 d. 8o. — Ordonnantiën en regie-

Sluiten