Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vollen hoven, Vreeswijk, Vrijheidslust, De Vuursche, Zandenhoef enz.

Merkwaardige verzameling steendrukken en houtsneden. •54 sts. folio en 4o, waarbij zeldzame.

161 De zegepralende Vecht, vertnonende verscheidene gezichten van lustplaatsen, heerenhuvsen en dorpen, beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende, door Andries de Leth, 't Amsteldam 1719. gr. 'folio, led. b.

Zeer fraai exemplaar van den len druk, op best papier, bevattende 98 platen, titelprent en Vechtkaart, verklarende tekst en de Speelreis van Claas Bruin. Bovendien is in dezen band bijgebonden: Het Zegepralend Kennemerlaud, in 100 platen, 2 titelprenten en generale kaart, met verMarenden tekst.

Komt hoogst zelden in zulke fraaie drukken en zulke uitmuntende conditie voor.

llL Gezigten in de omstreken van Utrecht, naar de natuur geteekend en op steen gebragt door P. J. Lutgers, met geschiedkundige aanteelteningen van "NV. .J. Hofdijk. Loenen 18(59. folio.

Zeer fraai exemplaar, bevattende 87 platen, vertoonende de voornaamste kasteelen, heerenhuizen, lustplaatsen enz., met titelprent en verklarenden tekst.

Komt ook reeds zelden zóó gaaf meer voor.

16-3 Buitenplaatsen, hoofdgebouwen, voornaamste gezigten tusschen Utrecht en de Grebbe, door A. W outers. Rysenburg z. j. folio.

Van dit werk zijn niet meer dan 2 afleveringen verschenen, bevattende te zamen de volgende 8 steendrukplaten: Sandwijk, de Oorsprong, bet Hoogeland, de Protestantsclie Kerk te Zeist, A eldheim, de Wildbaan, Welgelegen en Beerschoten.

164 Abcoude. — De gewelven onder liet slot;fraaie foliopointillé gravure van AA'. H. Ho o gka m e r, naar A. R a d emaker; 2 verschillende drukken, in bruin en gekleurd.— Oude gezichten van het slot, van de ruine en van het dorp; te zamen 7 sts.

165 A reeland. — Gezichten aan de Vecht en in het dorp; gravures van 1). Stopendaal, J. Schijnvoet (in 2 staten), A\ . A^ rits (in 2 staten). — Het beleg van het slot, in 1278; te zaïnen 6 sts. 4o en 12o.

166 Loenersloot. — Oude gravures van het kasteel, door C N pech t. 1699, J. Schijnvoet en H. S p i lm a n (in 2 staten). 4 sts. 4o.

16< Loenen. — Nieuwe kaart van Loenen, door C. C. van Bloemswaerdt, met de „Xaemen der 93 Ingelanden".

Sluiten