Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en andere geschriften van dezen lioosrleeraar; te zanien 19 stn. 80.

Sol Johan Michael Franz Birnbaum, Xotice sur les dispositions du droit Anglais relatives aux délits de la presse. Brux. 1828. 80. — Carl. Gareis, J. M. F. Birnbaum, ein Ivultur- und Lebensbild. Gieszen 1878. 80, met portret.

352 George Willem Vreede, Proeve eener lofrede op Karei den Groote (Studentenarbeid) Z. p. o. j. (1831P).

Geschied- en letterkundige berinneringen. Gor. 1836.

Nederland en Zweden. Utr. 1841/4. 2 stn. — De regering en de natie sedert 1GT2 tot 1795. Amst. 1845. — Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling van 1795 tot 1798. Amst. 1847—1851. 2 stn. ■— De vrijwording van ^oordBrabant in 1795. 'sliert. 1859. — Anti-Napoleontische vertoogen. Utr. 1859. — Friederike Sophie Wilhelmine, gemalin a an den Stadlioiuler illem "\ . en Laurens Pieter van de Spiegel. Utr. 1808. — Een twintigjarige strijd; vertoogen over 's lands toestand (1848—1808). Utr. 1809! —

A ooi-ouderlijke wijsheid in hagchelijke tijden. Utr. 1872.

Levensschets, naar zijn eigen handschrift uitgegeven. Leid. 1883, met portret. — Catalogue de la bibliothèque de M.-G. \\ . A reede. Leide 1881: en verder tal van vlugschriften, redevoeringen, levensberichten enz. van dezen hoogleeraar; Xederlandsche uitgaven tusschen de iaren 1831? en 1881. 57 dln. en stn. 80.

B e p a a 1 d e e 11 i g e verzameling.

353 , Lettres et négociations de Paul Choart, Seig-

neur de Buzanval, et de Fran^ois d'Aerssen. Leid. 1846. -

Correspondance du Duc de Marlboruugh, de Heinsius, et de Jacques Hop. Amst. 1850. — Le conservateur; revue de droit international, lre et 2de année (tout ce qui a paru).

tr. 186</9. 2 vol. 10 part. — La Souabe après la paix de Bale. 1 tr. 1879, en andere uitgaven van dezen hoogleeraar, 111 de Fransclie taal enz. van 1846 tot 1879. 18 dln. en stn. 80.

354 — , Inleiding tot eene geschiedenis der Xederland-

sclie diplomatie. 3 stn. — Geschiedenis der diplomatie van de Bataafsche Republiek. 3 stn. — Utr. 1856 tot 1865 4 dln. 6 stn. 80.

Ontbreekt het 3e stuk, of wel het 2e <1. Ie st. van l.ct ie werk.

3Ir. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tiidgenooten (1737—1800). Middelburg 1874--77. 4 dln. 80 met portret.

3oG Bartlioldus Jacobus Lintelo de Geer van Jlltphaas, De libertate civili apud Yeteres. Traj. 1837.

Sluiten