Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem Lodewijk van Nassau. Utr. 1859. De Saksers vóór en onder Karei den Groote. I tr. 1861. — De Dom van Utrecht. Utr. 1861. De institutionibus Justiniani. Traj. 1863 -64. 3 vol. ALS. S. — De lex Frisionura. Leeuw 1866. — De vrijmaking der Friesche kerk. Sneek 187a. —• De wet op liet hooger onderwijs. Utr. 1871—84. 2 d., en andere dissertaties, oraties en gelegenheidsschriften van dezen hoogleeraar, van 1837-—86. 37 dln. en stn. 8o en 4o. AL erkwaardige verzameli n g.

357 Jacobus van Hall, De ma-ïistro navis. Amst. 1822. 2 vol. 8o. Handleiding tot de beoefening van het burgerlijk legt in Nederland. Anist. 1851 56. 3 stn. So. — Catalogus der bibliotheek van Mr. .1. van Hall. Utr. 1859. So: verschillende oraties van dezen hoogleeraar, van 1822-1859. 10 stn. 8o en 4o.

358 Jacobus Antonius Fruin, Theses juridicae inaugurales. L. B. 1854. 8o. Over het nut der geschiedkundige beoefening van het Fransche regt voor de wetenschappelijke verklaring onzer burgerlijke wetgeving, Rott. 1860. 8o. De anfang en de slichte clage umme varende have. Amst. 1871. 4o. -—- Instructie, voor de stad Haarlem ontworpen door Philips Wielant. Amst. 1874. 8o. — Het rechtsboek van den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan Alatthijssen. 's Grav. 1880. 8o. — De Nederlandsche wetboeken (handboek) Utr. en 'sGrav. 1881. lang 12o. — Idem. 2e druk. Utr. en 'sGrav. 1888. lang 12o. — Catalogus der bibliotheek nagelaten door Mr. -1. A. Fruin. Utr. 1885/6. 2 stn. 8o, en verschillende oraties en vlugschriften van dezen hoogleeraar, van 1854—1886. 15 dln. en stn. 8o, 12o en 4o.

359 , Bijdragen tot de kennis van liet staats-, provinciaal- en gemeentebestuur in Nederland, uitgegeven door G. H. Betz, T. A. Fruin, 1'. P. Hubrecht, W. R. Boer en O. van Rees, le—15e d. Rott. en Utr. 1858— 68. 15 d. So.

Ontbreekt deel VIII, afl 1.

ggQ J)e Xederlandsche wetboeken met toelichtende

aanteekeningen van Air. J. A. Fruin en Air. AI. S. Pols. Utr. en 'sGrav. 1879—86. 4 d. roy. 8o. li. 1. b.

361 OttO van Rees, Over de Aanwijsing der politieke gronden en maximen van de Republike van Holland en estVriesland van Pieter de la Court. 1 tr. 1851. So. Over de verdiensten van Gijsbert Karei van Hogendorp, als slaatliuishoudkUndisre ten aanzien van Nederland. T tr. 1854.

j^n Geschiedenis der Nederlandsche volkplantingen in

Noord-Amerika, beschouwd uit liet oogpunt der koloniale politiek. Tiel 1855. 8o.-Algemeene geschiedenis. Amst. 1859, gr. 12o. 1. b. — Idem. 2e dr. Amst. 1863. gr. 12o. — Over-

Sluiten